OCHRONA DANYCH I RODO W POMOCY SPOŁECZNEJ. PROPONOWANE ZMIANY SEKTOROWE

Data szkolenia
2019-06-14
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.05 wynosi 335 PLN
Po 31.05 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 14.06.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kierownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodziny, inspektorzy ochrony danych osobowych, pracownicy zajmujący się ochroną danych osobowych i przetwarzający dane osobowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Cel szkolenia:

przedstawienie projektu/ ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) wpływających na działanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zmian wynikających ze stosowania ustaw z zakresu pomocy społecznej.

Korzyści:

omówienie problematyki dotyczącej ochrony danych osobowych w pomocy społecznej. Wskazanie proponowanych zmian sektorowych. Analiza zagadnień w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, ich przetwarzania oraz obowiązku informacyjnego. Wskazanie praw osób fizycznych
w pomocy społecznej, których dane są przetwarzane.

Program:

 1. Omówienie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) wpływających na działanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zmian wynikających z:
 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • stawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 1. Kwestie praktyczne w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych
 2. Kwestie praktyczne w zakresie współadministrowania danymi osobowymi
 3. Podstawy przetwarzania danych w pomocy społecznej
 4. Obowiązek informacyjny w pomocy społecznej
 5. Realizacja praw osób fizycznych w pomocy społecznej
 6. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa administracyjnego dla jst.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 31 maja 2019r. Cena po 31 maja to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 czerwca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego