POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ ELEKTRONICZNĄ I JEJ ARCHIWIZACJA

Data szkolenia
2019-05-20
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 6.05 wynosi 335 PLN
Po 6.05 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta zgłoszeniowa 20.05.19

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:
pracownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz prywatnych firm, zwłaszcza osoby prowadzące biura i sekretariaty, a także odpowiedzialne za archiwa i składnice, w podmiotach wprowadzających elektroniczne zarządzanie dokumentacją.


Cel szkolenia:
poznanie aktualnego porządku prawnego w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej i prawidłowej jej archiwizacji. Zdobycie wiedzy oraz praktycznych wskazówek na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.


Korzyści: 
nabycie wiedzy z zakresu: postępowania z dokumentacją elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencjonowania, archiwizowania, udostępniania i brakowania dokumentacji zakończonej. Uzyskanie informacji:
•    jakie są wytyczne dotyczące postępowania z elektroniczną dokumentacją?
•    jak poprawnie prowadzić obieg dokumentów?
•    jak znakować i ewidencjonować sprawy?
•    jak przyjmować przesyłki elektroniczne a jak papierowe?
•    ile lat należy przechowywać informację?
•    jak dokumentować sprawy zakończone?
•    jak skutecznie przeprowadzić niszczenie dokumentacji?


Program:
1. Pojęcie dokumentacji elektronicznej, jej charakterystyka
2. Na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Ppodstawy formalno-prawne
3. Systemy teleinformatyczne dedykowane do realizacji określonych usług oraz spraw
4. Cechy obligatoryjnego bezdziennikowego systemu kancelaryjnego i jego realizacja w EZD

•    znakowanie i rejestracja przesyłek
•    znak i ewidencja spraw
•    kancelaryjny opis dokumentacji elektronicznej
•    kompletność metadanych
5. Kluczowe punkty w obiegu dokumentacji elektronicznej organizacja obiegu dokumentów
•    przyjmowanie, otwieranie, rejestrowanie, kontrola zawartości, przesyłek papierowych
•    czynności przy wpływach: przekazanych pocztą elektroniczną, elektroniczną skrzynką podawczą (ESP) i na informatycznym nośniku danych
•    załatwianie spraw: dekretacja, rejestracja spraw (spis spraw, znak sprawy), zakładanie teczek, redagowanie projektów pism, akceptacja, wysyłka pism w postaci papierowej i  elektronicznej
•    rejestry przesyłek; dokumentacja spraw załatwianych ustnie, obieg wewnętrzny, dołączanie dokumentów do akt spraw
•    przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
•    dokumentacja spraw zakończonych, skład chronologiczny i skład informatycznych nośników danych
6. Ile lat przechowywać daną informację? Ustalanie czasookresów przechowywania dokumentacji elektronicznej
7. Porządkowanie dokumentacji elektronicznej i jej archiwizacja
8. Jak przeprowadzić niszczenie dokumentacji elektronicznej? Realizacja procedury brakowania
9. Materiały archiwalne w formie elektronicznej – obowiązki twórców dokumentacji o znaczeniu trwałym
10. Pytania i dyskusja.

Prowadzący: 
specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno - archiwalnych.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 6 maja 2019r. Cena po 6 maja to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 maja 2019r.


Opiekun szkolenia: 
Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego