OSTATNIE ZMIANY KODEKSU CYWILNEGO - SKRÓCENIE TERMINU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ – ICH WPŁYW NA LIKWIDACJĘ ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH SKRABU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATY I GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI ŻĄDANIA OD DŁUŻNIKÓW REKOMPENSATY40 EURO TYTUŁEM DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH. Zasady rozliczeń z wojewodą dochodów skarbu państwa oraz stosowania ulg w spłacie n

Data szkolenia
2019-05-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.05 wynosi 345 PLN
Po 2.05 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 16.05.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy i osoby nadzorujące pracę komórek księgowości dochodów budżetowych w starostwach powiatowych, urzędach miast/gmin i jednostek organizacyjnych realizujących dochody cywilnoprawne. Odbiorcami mogą być również pracownicy zajmujący się windykacją należności cywilnoprawnych.

Cel szkolenia:

przedstawienie najnowszych zmian w Kodeksie Cywilnym i ich wpływu na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych JST w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa.

Korzyści:

poznanie zmian dotyczących przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie skrócenia terminów przedawnienia roszczeń i ich wpływ na likwidację zaległości w dochodach cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego. Omówienie obowiązku dochodzenia rekompensaty 40 Euro za koszty dochodzenia należności wynikających z transakcji handlowych.

Uwaga! W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dotyczącego odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną oraz inne przydatne w windykacji należności wzory pism.

Program:

1. Omówienie najnowszych zmian przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie zmienionych terminów przedawnienia roszczeń

 • skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów
 • zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia
 • nowy obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu
 • czy mimo upływu terminu przedawnienia roszczenia można kierować do sądu sprawę o zapłatę?

2. Wpływ zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego na dochodzenie należności powstałych przed ich wejściem w życie

 • jak liczyć "nowy" termin przedawnienia?, czy stosować "stare" czy "nowe" przepisy?
 • jakie działania podjąć aby nie dopuścić do przedawnienia należności powstałych przed wejściem w życie zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego?

3. Ostatnie  zmiany ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i ich wpływ na realizację dochodów Skarbu Państwa w powiatach i gminach wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

4. Omówienie podstawowych tytułów należności stanowiących dochód Skarbu Państwa a realizowanych w gminach i powiatach

 • z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
 • z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
 • z tytułu dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
 • z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa
 • za udostępnienie danych osobowych
 • dochody z odsetek od nieuiszczonych w terminie należności Skarbu Państwa

5. Specyfika i zasady księgowości dochodów Skarbu Państwa w urzędach gmin i starostw powiatowych

 • jakie dokumenty stanowią podstawę przypisów i odpisów dochodów Skarbu Państwa w księgach rachunkowych?
 • jakie elementy musi zawierać dokument ustalający należność na rzecz Skarbu Państwa, aby mógł być ujęty w księgach rachunkowych?
 • w jaki sposób nadać cechy dokumentu księgowego umowie cywilnoprawnej (np. umowie dzierżawy) lub decyzji określającej należność budżetową?
 • w jakim terminie należy przypisać należność do ksiąg rachunkowych?
 • czy przypis należności Skarbu Państwa gdzie ustalono termin płatności co miesiąc (np. dzierżawa) powinien być dokonywany co miesiąc czy może być dokonany raz na rok?
 • kiedy i w jaki sposób można zarachować wpłatę przeterminowanej należności Skarbu Państwa  na odsetki?
 • czy i w jaki sposób powiadomić wpłacającego o sposobie zarachowania wpłaty należności?
 • kiedy należy wystawiać notę odsetkową dla odsetek od należności cywilnoprawnych?
 • czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
 • jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych Skarbu Państwa?

6. Aktualne zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych

 • odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie
 • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

7. Wpływ zmian przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw na rachunkowość i windykację należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jst Skarbu Państwa

 • które z umów cywilnoprawnych zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych należy traktować jako transakcje handlowe?
 • które z umów zawieranych w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa traktować należy jak transakcje handlowe?
 • jakie odsetki naliczyć dłużnikom będącym podmiotami publicznymi?
 • naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych,
 • naliczanie odsetek wobec dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej
 • prawo czy obowiązek żądania kwoty 40 EURO od dłużników tytułem dochodzenia należności wynikającej z transakcji handlowych
 • kiedy i w oparciu o jaki dokument naliczać rekompensatę w wysokości 40 EURO z tytułu dochodzenia należności wynikającej z transakcji handlowych?
 • czy i jakie odsetki pobierać w przypadku nieuregulowania w wyznaczonym terminie rekompensaty stanowiącej równowartość 40 EURO?
 • czy i kto może stosować ulgi w spłacie rekompensaty stanowiącej równowartość 40 EURO?
 • omówienie wybranych orzeczeń sądów i interpretacji w zakresie problematyki dochodzenia od dłużników rekompensaty stanowiącej równowartość 40 EURO?

8. Przedawnione należności cywilnoprawne Skarbu Państwa w księgach rachunkowych:

 • rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej
 • w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?
 • kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
 • w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
 • jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności?
 • kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie  należności?
 • jak pracownicy jst mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?

9. Terminowe odprowadzanie zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa do właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz zasady rozliczeń

 • jakie są terminy odprowadzania zrealizowanych dochodów do budżetu Państwa?
 • zasady rozliczeń (od których dochodów 25% a od których 5% potrącenia)
 • czy od kosztów upomnienia, kar umownych i otrzymanych odszkodowań można potrącać 5% prowizji czy też stanowią one w całości dochody jst?

10. Likwidacja zaległości i nadpłat w należnościach Skarbu Państwa realizowanych przez gminy i powiaty

 • terminowe podejmowanie działań przedwindykacyjnych (wezwania do zapłaty)
 • kierowanie spraw do sądu
 • podejmowanie działań egzekucyjnych (zasady współpracy z komornikami sądowymi)
 • jakie działania można podjąć po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?
 • dokonywanie zwrotu nadpłat
 • czy wszystkie nadpłaty (nawet najniższe kwoty) muszą być zwracane?
 • czy nadpłaty winny być zwracane z urzędu czy na wniosek?

11. Wpływ zmian ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami na stosowanie ulg w ulg w spłacie należności Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

 • czy wolno stosować ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa i na podstawie jakich przepisów?
 • nowe, zmienione kryteria stosowania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w zależności o rodzaju ulgi, o która ubiega się dłużnik (interes publiczny, ważny interes dłużnika, względy społeczne lub gospodarcze, możliwości płatnicze dłużnika)
 • w jakich formach następuje umorzenie (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) należności cywilnoprawnych Skarbu Państwa?
 • szczególne wymogi dot. stosowania ulg w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • czy wolno z urzędu umorzyć  należność Skarbu Państwa?

12. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

Prowadzący:

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Wieloletni pracownik Urzędu Miasta, m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 maja 2019r. Cena po 2 maja to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 maja 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego