ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2019 ROKU

Data szkolenia
2019-05-20
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 6.05 wynosi 335 PLN
Po 6.05 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 20.05.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kierownicy oraz główni księgowi w urzędach i firmach, pracownicy działów finansowo-księgowych, pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za czynności administracyjno- księgowe w zakresie gospodarowania ZFŚS.

Cel szkolenia:

poznanie zakresu zakładowej działalności socjalnej, zasad tworzenia ZFŚS na rok 2019 po zmianach przepisów. Omówienie terminowego przekazywania, ewidencjonowania, wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych oraz wskazanie innych obowiązków zgodnie z ustawowymi wytycznymi.

Korzyści:

wskazanie świadczeń udzielanych z funduszu, dokumentowania sytuacji rodzinnej, kryteriów przyznawania świadczeń, ustalanie dochodu. Analiza przepisów dotyczących stosowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kontekście RODO. Omówienie praktyki oraz aktualnego orzecznictwa, w tym Sądu Najwyższego. Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wyjaśnienia trudnych wątpliwości.

Program:

 1. Zakres działalności socjalnej
 2. Ustawowe wskaźniki odpisu na ZFŚS
 • rodzaje ustawowych zwiększeń funduszu
 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane przy naliczeniu odpisu
 1. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 2. Rodzaje świadczeń udzielanych ze środków funduszu; wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS
 3. Regulamin ZFŚS
 • obowiązki w zakresie jego opracowania
 • zasady uzgadniania ze związkami zawodowymi
 • zakres regulacji regulaminu. Co powinien zawierać? Jakich zapisów należy się wystrzegać?
 • przykładowe rozwiązania
 1. Zasady różnicowania świadczeń Zasady dokumentowania sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej pracownika (mającej wpływ na wysokość świadczeń )
 2. Regulacje w regulaminie w tym zakresie; kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS - m. in. nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do organizacji imprez dla pracowników ze środków ZFŚS
 3. Ustalanie dochodów osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS
 • dochody wliczane i niewliczane
 • świadczenie wychowawcze (500+) – interpretacje w tym zakresie
 1. Komisja socjalna – obowiązek czy prawo jej powołania?
 • zakres działania i uprawnień
 • odpowiedzialność za niezgodne z przepisami wydatkowanie środków funduszu
 1. Świadczenia socjalne a podatek dochodowy od osób fizycznych
 2. Zasady naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zasady korygowania odpisu
 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – regulacje szczególne
 • rozliczenie ZFŚS w przypadku przejścia pracowników do innych pracodawców likwidacji i upadłości pracodawcy
 • korzystanie ze świadczeń a ochrona danych osobowych
 • rola pracodawcy i związków zawodowych w tworzeniu funduszu oraz wydatkowaniu środków ZFŚS
 • zasady i przypadki prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców
 1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS
 3. Procedury kontroli zarządczej w zakresie wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – przykładowe rozwiązania
 4. Kontrola wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • organy uprawnione do dokonywania kontroli
 •  najczęściej kontrolowane wydatki z ZFŚS
 • uprawnienia pracodawcy w trakcie kontroli
 • procedury odwoławcze od decyzji organów kontrolujących
 1. Orzecznictwo dotyczące przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
 2. Odpowiedzi na zapytania, konsultacje indywidualne

Prowadzący:

Członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, były zastępca naczelnika Wydziału Kontroli RIO w Lublinie, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Lublinie. Prowadząca wiele szkoleń w zakresie rachunkowości i finansów jst, ich jednostek organizacyjnych. Autorka wielu publikacji w tej dziedzinie.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 6 maja 2019r. Cena po 25 kwietnia to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 maja 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego