ABSOLUTORIUM I RAPORT O STANIE JST

Data szkolenia
2019-04-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.04 wynosi 345 PLN
Po 2.04 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 16.04.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, sekretarze gmin i powiatów, przewodniczący rad gmin i powiatów, pracownicy biur rady oraz zajmujący się obsługą rady.

Cel szkolenia:

od 2019 r., na skutek zmian spowodowanych ustawą z 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, po raz pierwszy organy wykonawcze są zobligowane do przygotowania
i przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządowej. Ponadto rady gmin i powiatów będą debatować nad raportem z udziałem mieszkańców.

Korzyści:

omówione zostaną przepisy dotyczące raportu oraz zasady jego przygotowywania ze wskazaniem jego elementów, przeprowadzeniem debaty nad raportem i głosowaniem nad wotum zaufania. Wskazane zostaną również procedury dotyczące postępowania w sprawie absolutorium przed organem stanowiącym jst, w tym zwołanie i przebieg sesji oraz przedyskutowanie czynności poprzedzających zwołanie sesji absolutoryjnej. Analiza elementów procedury rady, debaty oraz zasad podejmowania uchwały w sprawie wotum zaufania. Wskazanie konsekwencji nieudzielenia wotum zaufania.

Program:

1. Instytucja absolutorium jako forma kontroli i oceny wykonania budżetu przez organ stanowiący jst

2. Postępowanie poprzedzające sesję absolutoryjną

  • przedłożenie przez organ wykonawczy sprawozdania z wykonania budżetu i planu finansowego
  • rozpatrywanie sprawozdania przez komisję rewizyjną
  • wyrażanie opinii w sprawie wykonania budżetu
  • wniosek w sprawie absolutorium
  • opinie regionalnej izby obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz wniosku w sprawie absolutorium

3. Postępowanie w sprawie absolutorium przed organem stanowiącym jst

  • zwołanie sesji absolutoryjnej
  • przebieg sesji absolutoryjnej
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium

4. Skutki udzielenia/nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu

5. Raport o stanie jst – nowa instytucja w ustrojowym prawie samorządowym

6. Przedmiot raportu

7. Przygotowanie sesji poświęconej przedstawieniu raportu i debacie nad raportem

8. Przedstawienie raportu i debata nad raportem – organizacja sesji organu stanowiącego

9. Głosowanie nad wotum zaufania organowi wykonawczemu i jego skutki

10. Dyskusja.

Prowadzący:

Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Doktor nauk prawnych, Adiunkt Zakładzie Prawa Administracyjnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca i trener m.in. w zakresie prawotwórstwa administracji i działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 kwietnia 2019r. Cena po 2 kwietnia to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 kwietnia 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego