ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 2018 I ZMIAN PRZEPISÓW O RODO

Data szkolenia
2019-04-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.04 wynosi 345 PLN
Po 2.04 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 16.04.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy urzędów gmin oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wszyscy zainteresowani tematem.

Cel szkolenia:

zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży jako zadania należącego do gmin, w szczególności z nowymi obowiązkami gmin w zakresie regulacji sprzedaży alkoholu, nałożonymi nowelizacją z dnia 10 stycznia 2018 r., a także obowiązkami nałożonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Korzyści:

analiza najczęstszych przypadków, na jakie urzędnicy napotykają w codziennej pracy, dotyczących wydawania zezwoleń i pobierania opłat. Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskają pomoc w rozwiązaniu wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy. W szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo. Szczegółowo zostaną przedstawione zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży alkoholu, w tym kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.

Podczas szkolenia zostaną omówione między innymi zagadnienia dotyczące:

 • zmiany ustawy z dnia 10.01.2018r., wprowadzające znaczne zmiany między innymi
  w kompetencjach gmin w zakresie handlu alkoholem – zmiana obowiązująca z dniem 9 marca 2018 r.
 • obowiązków urzędów gminnych w zakresie przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017r. i jej praktycznego wpływu na procedurę wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Program:

 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych,  Sanepid – decyzja czy zaświadczenie)
 • procedura administracyjna
 • limit i zasady usytuowania  – jak je badać?
 • uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 1. Nowelizacja Kpa i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych
 2. Nowelizacja ustawy z dnia 10.01.2018r. – między innymi nowe obowiązki rad gmin w zakresie uchwał dot. sprzedaży alkoholu
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO
 4. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem:
 • jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty,
 • zwrot opłaty
 • forma naliczenia opłaty
 1. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet
 2. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • przesłanki do wszczęcia
 • procedura cofania
 • orzecznictwo
 1. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa
 2. Inne rodzaje postępowań dotyczących zezwoleń
 • jak wygasić zezwolenia?
 • jak dokonać zmiany w zezwoleniu?
 1. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • nowe zasady naliczania opłat
 • zmiana sankcji za niedokonanie opłaty w terminie
 • nowe zasady wydawania zezwoleń jednorazowych i cateringowych
 • inne projekty nowelizacji
 1. Przekazywanie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej informacji o zezwoleniach na sprzedaż alkoholu, wydawanych przez gminę
 2. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • wymagane dokumenty
 • prawa i obowiązki przedsiębiorców
 • tryb i przebieg kontroli
 • kontrola oświadczeń
 1. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Prowadzący:

Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 kwietnia 2019r. Cena po 2 kwietnia to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 kwietnia 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego