DUDNIOWY KURS: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE

Daty szkolenia
13-14.02.2019
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 4.02 wynosi 635 PLN
Po 4.02 cena szkolenia wynosi 665 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, kadra zarządzająca, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy, wszyscy pracownicy jst oraz jednostek organizacyjnych jst, którzy realizując swoje codzienne obowiązki wydają decyzje administracyjne.

Cel szkolenia:

uzyskanie umiejętności w zakresie stosowania przepisów postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Korzyści:

 • omówienie nowych instytucji prawnych tj. mediacja, milczące załatwienie sprawy,  nowej formuły pouczenia w decyzji administracyjnej
 • analiza zagadnień na praktycznych przykładach
 • przedstawienie problematyki związanej z udzielaniem pełnomocnictw i upoważnień, terminów, wydawania decyzji, odwołania od decyzji w Kodeksie postępowania administracyjnego
 • możliwość konsultacji z ekspertem praktykiem, pracownikiem organu odwoławczego

Program:

 1. Dzień I

 2. Wejście w życie – problemy intertemporalne
 3. Zakres zastosowania – pierwszy rzut
 4. Zasady postępowania administracyjnego
 5. znaczenie zasad ogólnych, nowa zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony – In dubio pro 
 6. nowa zasada współdziałania organów
 7. postępowanie dwuinstancyjne
 8.  decyzja ostateczna/prawomocna
 9. Strona w postępowaniu
 10. określenie strony,  zastępstwo procesowe (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy)
 11. „osoba trzecia”,  spadkobierca
 12. Doręczenia
 13. tradycyjne, elektroniczne, doręczenie przez obwieszczenie
 14. obowiązek doręczania poprzez ePUAP podmiotom publicznym (organy administracji publicznej, sądy)
 15.  Terminy
 16. obliczanie terminów, ponaglenie, przewlekłość
 17. odpowiedzialność pracownika organu z naruszenie przepisów dotyczących terminowości
 18. Postępowanie dowodowe
 19. co może być dowodem
 20. wątpliwości co do okoliczności faktycznych
 21. Poświadczenie dokumentu
 22. przez urzędnika
 23. przez profesjonalnego zastępcę procesowego
 24. Mediacja - przesłanki,  tryb, skutki
 25. Posiedzenie w trybie współdziałania - przesłanki, postanowienie w sprawie zawieszenia albo podjęcia zawieszonego postępowania
 26. Milczące załatwienie sprawy
 27. zakres zastosowania, zasada stosowania
 28. zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy, wzruszenie „załatwienia”
 29. Dzień II

 30.  Decyzja administracyjna
 31. konstrukcja, zmiany w zakresie elementów decyzji
 32. wejście w życie i znaczenie, zrzeczenie się odwołania
 33.  Odwołanie od decyzji
 34. dopuszczalność
 35.  postępowanie organu I instancji po wniesieniu odwołania
 36. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego
 37. postępowanie uzupełniające i zlecone czynności dowodowe
 38. postępowanie organu I instancji po wydaniu decyzji organu odwoławczego
 39. Sprzeciw od decyzji kasacyjnej - zakres zastosowania, tryb
 40. Postępowanie uproszczone
 41. zakres zastosowania, ograniczenia postępowania dowodowego
 42. decyzja wydana w postępowaniu uproszczonym
 43.  Zasady nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej
 44. kara administracyjna, wyłączenie stosowania kodeksowych zasad dotyczących kar
 45. zasady wymiaru kary, przedawnienie kar, ulgi w spłacie

Prowadzący:

Radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni orzecznik, doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedury administracyjnej i egzekucji, ekspert prowadzący spotkania Podkarpackiego Forum Sekretarzy.

Cena: 635 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 4 lutego 2019r. Cena po 4 lutego to 665 zł.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 lutego 2019r.

Opiekun szkolenia:

Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego