KURS 13-14 lutego 2019r.: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE

Daty szkolenia
2019-02-14
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 4.02 wynosi 635 PLN
Po 4.02 cena szkolenia wynosi 665 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, kadra zarządzająca, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy, wszyscy pracownicy jst oraz jednostek organizacyjnych jst, którzy realizując swoje codzienne obowiązki wydają decyzje administracyjne.

Cel szkolenia:

uzyskanie umiejętności w zakresie stosowania przepisów postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Korzyści:

 • omówienie nowych instytucji prawnych tj. mediacja, milczące załatwienie sprawy,  nowej formuły pouczenia w decyzji administracyjnej
 • analiza zagadnień na praktycznych przykładach
 • przedstawienie problematyki związanej z udzielaniem pełnomocnictw i upoważnień, terminów, wydawania decyzji, odwołania od decyzji w Kodeksie postępowania administracyjnego
 • możliwość konsultacji z ekspertem praktykiem, pracownikiem organu odwoławczego.

Program:

Dzień I

 1. Wejście w życie – problemy intertemporalne
 2. Zakres zastosowania – pierwszy rzut
 3. Zasady postępowania administracyjnego
 • znaczenie zasad ogólnych, nowa zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony – In dubio pro 
 • nowa zasada współdziałania organów
 • postępowanie dwuinstancyjne
 •  decyzja ostateczna/prawomocna
 1. Strona w postępowaniu
 • określenie strony,  zastępstwo procesowe (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy)
 • „osoba trzecia”,  spadkobierca
 1. Doręczenia
 • tradycyjne, elektroniczne, doręczenie przez obwieszczenie
 • obowiązek doręczania poprzez ePUAP podmiotom publicznym (organy administracji publicznej, sądy)
 1.  Terminy
 • obliczanie terminów, ponaglenie, przewlekłość
 • odpowiedzialność pracownika organu z naruszenie przepisów dotyczących terminowości
 1. Postępowanie dowodowe
 • co może być dowodem
 • wątpliwości co do okoliczności faktycznych
 1. Poświadczenie dokumentu
 • przez urzędnika
 • przez profesjonalnego zastępcę procesowego
 1. Mediacja - przesłanki,  tryb, skutki
 2. Posiedzenie w trybie współdziałania - przesłanki, postanowienie w sprawie zawieszenia albo podjęcia zawieszonego postępowania
 3. Milczące załatwienie sprawy
 • zakres zastosowania, zasada stosowania
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy, wzruszenie „załatwienia”

Dzień II

 1.  Decyzja administracyjna
 • konstrukcja, zmiany w zakresie elementów decyzji
 • wejście w życie i znaczenie, zrzeczenie się odwołania
 1.  Odwołanie od decyzji
 • dopuszczalność
 •  postępowanie organu I instancji po wniesieniu odwołania
 1. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego
 • postępowanie uzupełniające i zlecone czynności dowodowe
 • postępowanie organu I instancji po wydaniu decyzji organu odwoławczego
 1. Sprzeciw od decyzji kasacyjnej - zakres zastosowania, tryb
 2. Postępowanie uproszczone
 • zakres zastosowania, ograniczenia postępowania dowodowego
 • decyzja wydana w postępowaniu uproszczonym
 1.  Zasady nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej
 • kara administracyjna, wyłączenie stosowania kodeksowych zasad dotyczących kar
 • zasady wymiaru kary, przedawnienie kar, ulgi w spłacie.

Prowadzący:

radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni orzecznik, doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedury administracyjnej i egzekucji, ekspert prowadzący spotkania Podkarpackiego Forum Sekretarzy.

Cena: 635 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 4 lutego 2019r. Cena po 4 lutego to 665 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 lutego 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego