NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W 2019R. REKRUTACJA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

Data szkolenia
2019-02-12
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.01 wynosi 335 PLN
Po 29.01 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 12.02.2019r.

 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

omówienie problematyki związanej z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem, zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę w świetle aktualnych przepisów prawnych i orzecznictwa.

Korzyści:

zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy (w tym dokumentacją pracowniczą) i planowanymi zmianami w 2019r. Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji. Poznanie rozwiązań prawnych w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy. Możliwość konsultacji z trenerem kwestii problemowych.

Program:

I. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze
  w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
 2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność
 3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
 4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
 5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
 6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego (aspekty praktyczne)
 7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony
  z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza

II. PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA URZĘDNICZE I REKRUTACJI NAPOZOSTAŁE STANOWISKA

 1. Etapy naboru
 2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
 3. Wymagania formalno-prawne ogłoszenia o naborze
 4. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów
 5. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 6. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych
 7. Termin składania dokumentów w procedurze naboru
 8. Treść regulaminu naboru – znaczenie
 9. Status i skład komisji (stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór
 10. Metody i techniki naboru
 11. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
 12. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji
 13. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru
 14. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji

III. NAWIĄZANIE I ZMIANA TREŚCI UMOWY O PRACĘ

 1. Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
 2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia BHP, itp.)
 3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny
 4. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy
  w jednostkach samorządowych
 5. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
 6. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
 7. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
 8. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
 9. Reorganizacja urzędu
 10. Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę
 11. Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz zasad wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym

IV. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA PRACY

 1. Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 r. i planowane zmiany w 2019r.
 2. Zarys zmian w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019r.
 3. Sesja pytań uczestników szkolenia.

Prowadzący:

prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy). Doświadczony wykładowca, wysoko oceniany na szkoleniach.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2019r. Cena po 29 stycznia to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 lutego 2019r.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej) u Państwa w jednostce Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego