PROWADZENIE I PRZECHOWYWANIE AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Data szkolenia
2019-02-12
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.01 wynosi 325 PLN
Po 30.01 cena szkolenia wynosi 345 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 12.02.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy kadr zatrudnieni w jednostkach, dyrektorzy oraz pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie akt osobowych, pracownicy zatrudnieni w oświacie, tj. w szkołach, przedszkolach, ZEAS-ach, CUW-ach, wydziałach edukacji, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

omówienie zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, dotyczących prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników szkół i przedszkoli. Poznanie aspektów formalno- prawnych dotyczących dokumentacji pracowniczej.

Korzyści:

poznanie zagadnień związanych ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Analiza zmian przepisów ustawy, obowiązujących od 1 stycznia 2019r., wskazanie informacji z zakresu odpowiedzialności pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem akt osobowych pracownika. Omówienie zasad kontroli przestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a także najczęściej popełnianych przez pracodawców uchybień.

Program:

1. Uwarunkowania formalno - prawne

2. Szkoła/przedszkole – pracodawca. Osoby działające w imieniu pracodawcy

3. Status pracowników  pedagogicznych i samorządowych zatrudnionych w jednostce oświatowej

4. Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy po zmianach

5. Zwierzchnictwo służbowe wójta, burmistrza, prezydenta, starosty

6. Akta osobowe dyrektora szkoły, przedszkola

7. Podstawowe reguły prowadzenia papierowych akt osobowych pracowników od 1 stycznia 2019r.

  • nowe wymogi przepisów prawa dot. warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • katalog przypadków, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu ponad 10 lat
  • warunki, jakie należy spełnić, aby przechowywać przez okres 10 lat dokumentację pracowniczą wytworzoną przed wejściem w życie zmian
  • ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

8. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji oraz w stosunkach pracy – zasady obowiązujące od 25.05.2018 r. w świetle przepisów RODO

9. Obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika przy ustaniu stosunku pracy, dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej

10. Zasady prowadzenia akt osobowych zgodnie z  rozporządzeniem wykonawczym w sprawie zasad ich prowadzenia

  • katalog dokumentów, które pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych
  • nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i przechowywania jej w części C akt osobowych
  • obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy i przechowywania ich w aktach osobowych pracownika

11. Jednolita forma prowadzenia akt osobowych

12. Część A akt osobowych na nowych zasadach – kandydat do pracy

13. Poszukiwanie pracownika – ogłoszenia rekrutacyjne po 25.05.2018 r. i 1.01.2019 r.

14. Część B akt osobowych na nowych zasadach – nawiązanie i przebieg stosunku pracy

15. Część C akt osobowych na nowych zasadach – odpowiedzialność porządkowa pracowników

16. Część D akt osobowych na nowych zasadach – rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy

17. Elektroniczne akta osobowe - warunki prawidłowej zmiany formy przechowywania dokumentacji pracowniczej - z papierowej na elektroniczną

18. Sytuacje, w których pracodawca może, a w których ma obowiązek zniszczyć dokumentację pracowniczą

19. Szczegółowe zasady przekazywania pracownikowi dokumentacji pracowniczej- zasady wydawania pracownikowi kopii całej lub części dokumentacji pracowniczej

20. Osoby uprawnione do odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika

21. Błędy popełniane przy prowadzeniu akt osobowych naruszające dobra osobiste pracownika

22. Nowe wykroczenia w Kodeksie pracy związane z dokumentacją pracowniczą

23. Dyskusja.

Prowadzący:

Prawnik, wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dot. prawa, w tym prawa oświatowego i finansowego. Doświadczony trener i edukator, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników i Forum Oświaty.

Cena: 325 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 30 stycznia 2019r. Cena po 30 stycznia to 345 zł.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 lutego 2019r.

Opiekun szkolenia:

Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego