DOTACJE Z BUDŻETU JST UDZIELANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU USTAWĘ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH ORAZ USTAWY O SPORCIE

Data szkolenia
2019-01-18
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 4.01 wynosi 335 PLN
Po 4.01 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 18.01.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

Cel szkolenia:

wskazanie jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie.

Korzyści:

omówienie czynności związanych z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem. Zdobycie wiedzy z zakresu najważniejszych zmian, które wprowadzono w IV kwartale 2018 r. Analiza przypadków, które najczęściej sprawiają trudności, możliwość konsultacji z ekspertami.

Program:

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Unormowania wspólne dla dotacji – na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
 • formy zlecania zadań celu publicznego (tzw. „powierzanie” i tzw. „wspieranie”)
 • dopuszczalność finansowanie zadań z dotacji, które zostały już zrealizowane
 • zlecanie w ramach dotacji promocji jst
 • przepisy dotyczące obowiązku zwrotu dotacji lub jej części do budżetu (omówienie, przykłady, wyroki sądowe)
  • zwrot dotacji niewykorzystanej
  • zwrot dotacji nienależnej
  • zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
  • zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

II. PROCEDURA WYBORU OFERTY W KONKURSIE

 1. Ogłoszenie o konkursie – treść, forma prawna, forma podania do publicznej wiadomości
 2. Ograniczenia dla oferentów stosowane w konkursach np. w zakresie siedziby na terenie gminy, działania na terenie gminy – czy są dopuszczalne?
 3. Czy można stosować w ogłoszeniu o konkursie i w umowie zapisy o finansowaniu z dotacji wydatków np. od początku roku (czyli przed datą podpisania umowy)?
 4. Uczestnicy konkursu ofert
 5. Wzór oferty planowane zmiany
 6. Komisja konkursowa – skład osobowy, kompetencje
 7. Kryteria ocen ofert
 8. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu – treść, forma prawna, skutki prawne
 9. Dopuszczalność zmiany oferty przed zawarciem umowy

III. ZASADY ZLECANIA ZADAŃ JST W TRYBIE TZW. „MAŁEJ DOTACJI” – POŻYTEK I WOLONTARIAT

 1. Rodzaje zlecanych zadań
 2. Procedura udzielania małej dotacji

IV. UMOWA O ZLECENIE ZADANIA PUBLICZNEGO, WG DOTYCHCZASOWEGO WZORU ORAZ PLANOWANE ZMIANY

 1. Rozstrzygnięcie konkursu a data podpisania umowy
 2. Jak należy interpretować zapisy w umowie: termin realizacji zadania publicznego, termin poniesienia wydatków, dotację należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego
 3. Treść obligatoryjne i treści fakultatywne
 4. Czy istnieje możliwość uzupełniania wzoru umowy o dodatkowe ustalenia np. zmiana terminów przekazywania transzy dotacji, obowiązek załączania do sprawozdania kserokopii faktur itp.
 5. Zakres dopuszczalnej zmiany umowy
 6. Dopuszczalność zawierania w umowie zapisów umożliwiających finansowania z dotacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy dotacyjnej

V. KONTROLA WYKONYWANEGO ZADANIA

 1. Charakter prawny kontroli oraz źródło kompetencji (uprawnień) kontrolnych
 2. Środki i procedura kontroli
 3. Czy kontrolować musimy każdą dotację czy tylko możemy?
 4. Zakres przedmiotowy i zakres czasowy kontroli wykonywania zadania (co i do kiedy wolno kontrolować?)
 5. Dokumentowanie wyników kontroli i stwierdzanych naruszeń prawa i umowy
 6. Forma składania wystąpień (zaleceń) pokontrolnych i skutki ich nieuwzględnienia

VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ ROZLICZENIE DOTACJI

 1. Skutki niezłożenia sprawozdania w terminie
 2. Skutki przyjęcia sprawozdania dla wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o dotację
 3. Co robić jak w rozliczeniu pojawiają się pozycje związane z kompensatą lub barterem?

VII. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY OBLICZANIA – WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW I PLANOWANYCH ZMIAN

 1. Odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?
 2. Zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
 3. Zwrotu dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy
 4. Zwrotu dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania – występują dwie metody liczenia, więc którą należy stosować
 5. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji
 6. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

VIII. PLANOWANE W NOWELIZACJI ROZLICZANIE DOTACJI WG REZULTATÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

IX. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZWROTEM DOTACJI

 1. Decyzja administracyjna w zakresie zwrotu dotacji – czy konieczna jeśli organizacja sama zwraca dotację?
 2. Przedawnienie roszczenia z dotacji

X. WYBRANE ZAGADNIENIE BUDŻETOWE

 1. Dopuszczalność zawierania wieloletniej umowy o dotacje – pułapki jakich trzeba unikać
 2. Zawieranie umowy w roku poprzedzającym rok realizacji zadania
 3. Najczęstsze nieprawidłowości i związana z dotacją odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność karna-skarbowa i odpowiedzialność odszkodowawcza
 4. Obowiązki jst w zakresie zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Czy jst stwierdzając nieprawidłowości w trakcie rozliczania bądź kontroli dotacji musi informować rzecznika dyscypliny finansów publicznych?

XI. DOTOWANIE SPORTU W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O SPORCIE

 1. Podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania
 2. Tryb udzielania dotacji

Najczęstsze nieprawidłowości.

Prowadzący:

Wieloletni naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki. Prowadzi szkolenia od 2003r.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 4 stycznia 2019. Cena po 4 stycznia to 355 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 stycznia 2019r.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Koordynator:  Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego