PRAWO BUDOWLANE – WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZEZ ORGANY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Data szkolenia
2018-12-07
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.11 wynosi 325 PLN
Po 23.11 cena szkolenia wynosi 345 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa- 7.12.2018r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kierownicy i pracownicy wydziałów budownictwa i architektury urzędu miasta lub gminy.

Cele:

zdobycie wiedzy z zakresu stosowania obowiązku nałożenia na inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany m.in. na podstawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Interpretacja orzecznictwa z zakresu programu szkolenia.

Korzyści:

omówienie przepisów prawnych i praktycznych aspektów stosowania ustawy Prawo budowlane pod kątem wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań przez organy architektoniczno- budowlane z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Program:

1. Współpraca i wzajemne relacje na styku działań organów administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego, w szczególności konsekwencje wynikające z art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
2. Obowiązek informacyjny organów na podstawie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego
3. Planowane zmiany przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany m.in. na podstawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB)
4. Treść i forma dokumentacji geodezyjnej przy rozpoczynaniu i po zakończeniu budowy obiektu budowlanego
5. Proces inwestycyjno-budowlany na tle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne. Zakaz zabudowy na terenach powodziowych
6. Warunki techniczne – sytuowanie
7. Zmiany przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane dokonane ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
8. Odstępstwa od warunków technicznych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
9. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego (dopuszczalność weryfikacji)
10. Zakres stosowania obowiązku nałożenia na inwestora w decyzji o pozwoleniu na budowę ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego
11. Przesłanki nałożenia przez organ, w decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu, obowiązku uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę (art. 30 ust. 7 Pb) oraz przesłanki nałożenia przez organ obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
12. Przypadki sprawdzania projektu budowlanego przez innego projektanta
13. Zakres sprawdzania projektu budowlanego przez organ
14. Opinie, pozwolenia, uzgodnienia wymagane przy sporządzaniu projektów budowlanych i załączane do wniosków, zgłoszeń i zawiadomień o zakończeniu budowy uregulowanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
15. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w świetle przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
16. Istotne/ nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego (przesłanki jego dopuszczalności)
17. Wnioski budowlane, w szczególności braki formalne i braki merytoryczne oraz weryfikacja oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
18. Postępowanie dowodowe w procedurze pozwolenia na budowę
19. Wydawanie decyzji i postanowień po nowelizacji Kpa w 2017r.
20. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2012 – 2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Cena: 325 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 23 listopada. Cena po 23 listopada to 345 zł.

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Magdalena Kubik-Szczerba e-mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2018 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego