OBOWIĄZKI PRACODAWCY SAMORZĄDOWEGO ZWIĄZANE Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI. ZMIANY KADROWO-ORGANIZACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OKRESIE POWYBORCZYM

Data szkolenia
2018-11-13
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10 wynosi 325 PLN
Po 30.10 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 13.11.2018r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze miast, gmin i powiatów oraz inne osoby zajmujące się problematyką kadrową w urzędach, jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Cel szkolenia:

zdobycie wiedzy o podstawowych obowiązkach pracodawcy samorządowego wynikających z zakończenia obecnej i rozpoczęcia nowej kadencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty powiatu oraz marszałka województwa. Omówienie zmian z obszaru kadr i organizacji pracy w jednostce w nowej kadencji.

Korzyści:

poznanie podstawowych zasad dotyczących nawiązywania i rozwiązania stosunku pracy z wyboru i powołania w samorządzie, stosowanej  praktyki oraz orzecznictwa sądowego w zakresie omawianej tematyki. Poznanie różnego rodzaju dokumentów zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych przygotowywanych ze strony pracodawcy.

Program:

1. Sytuacja prawna wójtów w związku z upływem kadencji

 • rozwiązanie stosunku pracy z wyboru, dzień rozwiązania stosunku pracy
 • wybór tej samej osoby w nowej kadencji
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy po upływie kadencji

2. Sytuacja prawna starostów i członków zarządu powiatu w związku z upływem kadencji

 • rozwiązanie stosunku pracy z wyboru, dzień rozwiązania stosunku pracy
 • wybór tej samej osoby w nowej kadencji
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy po upływie kadencji

3. Świadczenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru

 • odprawa z art. 40 ustawy o pracownikach samorządowych
 • odprawa z art. 75 Kodeksu pracy
 • odprawa emerytalno - rentowa
 • nagroda jubileuszowa
 • zbieg prawa do świadczeń

3. Zasady rozwiązania stosunku pracy z powołania

 • krąg osób zatrudnionych na podstawie powołania
 • tryb rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy
 • tryb rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracownika
 • świadczenia przysługujące pracownikowi i ochrona jego uprawnień

4. Zasady nawiązania stosunku pracy z wyboru i powołania w gminie i powiecie

 • dzień nawiązania stosunku pracy
 • ustalenie wynagrodzenia
 1.  Sytuacja prawna pracowników w związku z powrotem z urlopu bezpłatnego oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie
 2.  Status prawny pracowników
 • w związku z powrotem z urlopu bezpłatnego oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie
 • ubiegających się o urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji z powołania, wyboru
 • ubiegających się o urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji radnego, posła, senatora
 1. Zatrudnienie sekretarza gminy/powiatu
 2. Zmiana treści obowiązujących stosunków pracy pozostałych pracowników samorządowych
  • dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy
 • skutki wypowiedzenia warunków umowy o pracę
 1.  Rozwiązywanie umów o pracę
 • formy, sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
 • treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
 • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - treść, przesłanki  dopuszczalności
 • bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi
 • odprawy pieniężne
 • pracownicy podlegający szczególnej ochronie
 1. Świadectwo pracy
 • zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
 • obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy. Jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy? Informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym. Podstawa rozwiązania umowy o pracę
 • sprostowanie świadectwa pracy
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
 2. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Ekspert z zakresu spraw pracowniczych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

Cena: 325 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 30 października. Cena po 30 października to 355 zł.​

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Opiekun szkolenia:

Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 listopada 2018 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego