Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

OFERTA SZKOLEŃ ZLECONYCH

Zapraszamy do skorzystania z oferty organizacji szkoleń zleconych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych przygotowanych przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

Realizujemy je w oparciu wypracowane i sprawdzone standardy dotyczące jakości merytorycznej i organizacji szkoleń. Do każdego zapytania ofertowego podchodzimy indywidualnie. Możemy je zorganizować we wskazanej przez Państwa tematyce, w dowolnym czasie, w odsłonie jedno lub dwudniowej, w siedzibie urzędu lub w wyznaczonym miejscu.

Z oferty szkoleń  zleconych FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego korzystają zarówno jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne jak i prywatni przedsiębiorcy. Wyrażają oni swoje zadowolenie z przeprowadzonych szkoleń, ich bogatej oferty tematycznej oraz profesjonalnej kadry szkolącej. Z udzielonymi przez nich referencjami można zapoznać się na naszej stronie lub w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego.

PROPONOWANY ZAKRES SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW JST I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH:

 • RODO. Ochrona danych osobowych w praktyce w świetle nowych przepisów obowiązujących od maja 2018r.
 • Kodeks postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w najnowszym orzecznictwie sądowym po zmianach które weszły w życie 1 czerwca 2017r.
 • Centralizacja rozliczeń VAT w jst. Split payment – mechanizm podzielonej płatności
 • Prawo wyborcze
 • Aktualne przepisy i standardy, zmiany w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych w 2018r. –kompendium wiedzy
 • Informacja publiczna, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a kwestia jawności życia publicznego
 • Legislacja w gminie. Jak stosować zasady techniki prawodawczej i prawidłowo tworzyć uchwały?
 • Nowe, obowiązkowe zadania gmin dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikające ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 10 stycznia 2018r.
 • Szkolenie kancelaryjno – archiwalne, instrukcja kancelaryjna
 • Zarządzanie dokumentacją w sposób tradycyjny i EZD
 • Zasady archiwizacji dokumentacji, w tym dokumentacji projektów unijnych
 • Kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020 – aspekty praktyczne
 • Audyt dotacji przekazywanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ogłaszanie konkursu ofert, zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2019r. zlecania zadań w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia w kontekście ustawy o zdrowiu publicznym
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
 • Komunikatywność i poprawność językowa tekstów urzędowych
 • Ustawa o pracownikach samorządowych oraz wybrane zagadnienia prawa pracy w jst
 • Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników jst i ich jednostek organizacyjnych.

 

PROPONOWANE SZKOLENIA ZLECONE DLA RADNYCH:

 

 • Finanse publiczne gminy w świetle obowiązującego prawa –warsztaty praktyczne dla radnych
 • Fundusz sołecki – aspekty prawne i budżetowe
 • Ustawa o jawności życia publicznego
 • Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami
 • Jak prawidłowo wypełniać oświadczenia majątkowe– praktyczne warsztaty
 • RODO. Ochrona danych osobowych na sesjach rady w praktyce, w świetle nowych przepisów obowiązujących od maja 2018r.
 • Kompendium wiedzy radnego
 • Kształtowanie wizerunku w mediach- wystąpienia publiczne, sytuacje kryzysowe- warsztaty
 • Legislacja w gminie. Jak stosować zasady techniki prawodawczej i prawidłowo tworzyć uchwały
 • Mandat radnego w praktyce. Sprawna komunikacja w radzie
 • Oświadczenia majątkowe w nowej kadencji- praktyczne aspekty i najczęściej popełniane błędy
 • Prawa i obowiązki radnego oraz zadania rady gminy w nowej kadencji samorządu
 • Proces prawotwórczy - stanowienie prawa w gminie - zasady techniki prawodawczej
 • Oświadczenia majątkowe w nowej kadencji.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego