Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego

 

Głównym celem dzi­ała­nia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu,  wzmacnianie roli samorządów lokalnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. Forum realizuje ten cel m.in. poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów. Debaty te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na samorząd obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwalają na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pyta­nia dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju województwa podkarpackiego.

Warunkiem udziału w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia jest złożenie w Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego deklaracji członkowskiej. Można ją dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl albo faksem: 17 783 55 55.

Dokumenty do pobrania

Deklaracja członkostwa

Statut FWBiPP
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego